Follow Message
Enter report reason

John Nguyễn 06:56 - 07 December 2019

John Nguyễn 01:23 - 22 October 2019

John Nguyễn 13:16 - 16 October 2019

John Nguyễn 13:08 - 29 September 2019

John Nguyễn 16:16 - 27 September 2019

Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.
See more

John Nguyễn 11:05 - 26 September 2019

John Nguyễn 08:49 - 26 September 2019

John Nguyễn 14:30 - 24 September 2019

John Nguyễn 04:16 - 20 September 2019

Inviting Manila street friends to dinner... Meet 1 but get up to 11... "My Friend... My Friends..."
See more

John Nguyễn 08:35 - 16 September 2019

Ngẫm: Khoan dung cho cái ác chỉ dẫn tới thêm nhiều điều ác. Và khi người tốt đứng nhìn và chẳng làm gì trong sự thống trị của cái ác, cộng đồng của họ sẽ bị nuốt trọn.
See more

John Nguyễn 17:33 - 09 September 2019

Ngày xưa phải làm nhiều vì nền kinh tế chủ yếu dựa vào sức lao động. Ngày nay, cần phải suy nghĩ nhiều nên làm cái gì và không nên làm gì. Nếu không chúng ta sẽ chết đuối trong một đống thông tin hỗn hợp mà do một số tổ chức, cá nhân áp đặt đến...
See more

John Nguyễn 11:28 - 05 September 2019

John Nguyễn 14:22 - 01 September 2019

Sbuzz - The Voice of Leaders !
See more

John Nguyễn 01:55 - 30 August 2019

John Nguyễn 17:45 - 21 August 2019

Những hành động của ta nằm trong tay ta, nhưng hậu quả của chúng thì không. Hãy nhớ điều đó, và nghĩ hai lần trước khi định làm bất cứ điều gì.
See more

John Nguyễn 20:57 - 06 July 2019

See more

John Nguyễn 22:21 - 05 July 2019

John Nguyễn 07:15 - 23 June 2019

Chim không có cánh không thể bay.
Người không chí khí không thể thành.
See more

John Nguyễn 06:35 - 23 June 2019

Malaysia: The world is always changing. Whether it's evolution or revolution there's always a better way of seeing things.
See more

John Nguyễn 08:02 - 14 January 2019

Dubai: Energy and persistence conquer all things.
See more

John Nguyễn 17:58 - 01 January 2019

Australia: Non-cooperation with evil is as much a duty as is cooperation with good.
See more

Processing... Please wait.