Trên đời này thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi.