Có Hai Dạng Người Đến Thế Gian Này. 
Một Là Đến Để Hưởng Phước, ... more
Có Hai Dạng Người Đến Thế Gian Này. 
Một Là Đến Để Hưởng Phước,
 Hai Là Đến Để Trả Nghiệp. 
Phước Do Tích Trữ Trước Kia Tạo Thành,
Nghiệp Cũng Do Tạo Ra Trước Đó. 
Như Vậy Muốn Tương Lai Phía Trước Được Hưởng Phước,Thì Hiện Tại Chúng Ta Phải Tạo Ra Nó Và Bòn Mót Lại. 
Và Ngược Lại Thì Nghiệp Cũng Vậy…….