Nóng nảy muốn mau thì việc không thành. Ham mê lợi nhỏ thì mất lợi lớn.