“Trong vài năm tới, tôi nghĩ rằng chúng ta cần đề cao hoạt động hiệu quả và kỷ luật”