Cuộc sống này có 10 lý do khiến bạn khóc thì cũng có 1000 lý do khiến bạn ... more
Cuộc sống này có 10 lý do khiến bạn khóc thì cũng có 1000 lý do khiến bạn cười. Khó khăn luôn đi kèm cơ hội và kinh nghiệm. Chín cửa tử thì cũng có một cửa sinh..... 
Cố gắng lên từng ngày, cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp lên từng ngày.