Tình yêu ta như ánh ban mai đang sáng soi muôn sắc màu.