Tối qua về mệt
 Nay đăng cho có sức sống tíếp  ... more
Tối qua về mệt
 Nay đăng cho có sức sống tíếp 
Hãy bỏ lại tất cả sau lưng 
Dũng cảm lên và đi tiếp 
 Khi nào mệt thì tạm nghỉ 
 Và phải đạt thành tựu !