Nếu hôm qua bạn quên nhận 
Sáng hôm sau trước 6 giờ bạn nhận vẫn kịp nha