Bỏ lỡ một chuyến đi!
Ở nhà vẫn được quà! ... more
Bỏ lỡ một chuyến đi!
Ở nhà vẫn được quà!
Cảm ơn các em !
Giờ mà gặp lại chắc chẳng nhớ mặt em nào cả!
Thời gian lấy đi nhiều thứ, trong đó có trí nhớ!