Chiều này mồng 6 tết rồi
Nhiều nơi làm việc đã là khai trương ... more
Chiều này mồng 6 tết rồi
Nhiều nơi làm việc đã là khai trương
Chúng ta làm việc trên fây
Không có ngày nghỉ vẫn hăng say làm
Không biết thua được ra sao
Ngày nào cũng mở cũng chào lẫn nhau