Người thành công là người làm những việc bình thường một cách đều đặn.
Yes, ... more
Người thành công là người làm những việc bình thường một cách đều đặn.
Yes, chính xác là như vậy.
💪💪💪