Nam mô đại nguyện Vương Bồ tát còn xin nguyện cầu cho mọi người được An Lạc Hạnh Phúc muôn điều tốt đẹp