Bạn nghĩ gì khi C1 ra tocken, mình thi suy nghĩ làm sao có tiền mua nó càng nhiều càng tốt!