Muốn biết thì phải hỏi.
Muốn giỏi thì phải ... more
Muốn biết thì phải hỏi.
Muốn giỏi thì phải học
Học và làm thì mới có tiền
Trân trọng kính mời cả nhà mình nha