Làm gì thì làm đều phải đầu tư công sức, thời gian và ti ền bạc.
K inh do an ... more
Làm gì thì làm đều phải đầu tư công sức, thời gian và ti ền bạc.
K inh do anh là phải có s ản ph ẩm, dù là online hay offline.
Muốn đáp ứng nhu cầu thị tr ường, cần phải có sp để kd.
Ae đại lý yên tâm lên đơn, hàng đã có Quyen và nhà máy lo nhé.
#gafo
#gafogivers
#khoinghiep