Nếu chúng ta cứ ngồi 1 chỗ " LO LẮNG MÀ KHÔNG HÀNH ĐỘNG " thì chúng ta đã lãng phí mất 1 ngày chuẩn bị .