Chào các bạn trên mạng SB
Ta vào đây chung một con đường ... more
Chào các bạn trên mạng SB
Ta vào đây chung một con đường
Ta tương tác mạng SB lớn mạnh
Chỉ mong sao cho nó trưởng thành
Khi nó dông lượng người tương tác
Khắp toàn cầu là nó được thành công
Nên mọi người hãy nên tập trung
Mổi một ngày vào đây tương tac