Bạn đả trang bị cho mình được bao nhiêu thẻ trò chơi rồi