Đôi khi chúng ta cần thay đổi để tồn tại .
Nhưng có bao nhiêu người dám thử , dám chịu đựng đau đớn để cho một cuộc hồi sinh.