CÁI CẦN HỌC TRƯỚC TIÊN LÀ GIỎI THUA
Sau khi thất bại trước trận đ.ánh với Kh ... more
CÁI CẦN HỌC TRƯỚC TIÊN LÀ GIỎI THUA
Sau khi thất bại trước trận đ.ánh với Khổng Minh, hai người con của Tư Mã Ý đứng ngồi không yên, nôn nóng muốn báo th.ù rửa hận.
Ông bèn nói rằng: "Các người là đến đ.ánh trận hay là đến đọ khí thế với người, những kẻ một lòng muốn thắng liệu có thắng cuối cùng hay không? Đ.ánh trận, cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nh.ục, thua mà không đ.au, mới là kẻ cười sau cùng".