Phật-Bà Quan Thế Âm-ẩn hiện mình dưới nước độc đáo,trong khuôn viên chùa Thanh Lương,ở Phú Yên