10 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG CUỘC SỐNG
14/11/2022
Education & Communications

10 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG CUỘC SỐNG

469
14/11/2022
Education & Communications

10 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG CUỘC SỐNG

10 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG CUỘC SỐNG

10 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG CUỘC SỐNG

1. Không phải vì có hy vọng nên mới kiên trì, mà nhờ kiên trì nên mới sản sinh ra hy vọng.
2. Không phải vì có cơ hội nên mới tranh thủ, mà là nhờ biết tranh thủ nên mới chớp đúng cơ hội.
3. Không phải vì có hiểu biết mới đi làm, mà là phải đi làm thì mới học được hiểu biết.
4. Không phải vì trưởng thành nên mới gánh vác, mà là vì sẵn sàng gánh vác nên mới mạnh mẽ trưởng thành.
5. Không phải vì nhận được nên mới phải cho đi, mà là vì cho đi nên mới được nhận lại.
6. Không phải vì đột phá nên mới có thử thách, mà là vì phải trải qua thử thách nên mới có thể tạo ra đột phá.
7. Không phải vì thành công nên mới trưởng thành, mà là vì trưởng thành nên mới tạo dựng được thành công.
8. Không phải vì biết lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà là vì biết cách phối hợp nên mới có năng lực lãnh đạo.
9. Không phải vì có thu hoạch nên mới ơn nghĩa, mà là vì có ơn nghĩa nên mới có thể thu hoạch.
10. Không phải vì có tiền mới có thể đi học, mà là vì học tập nên mới có thể kiếm được ra tiền.

Sưu tầm

Report this article