Introduction

Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.

Photos

Video

Nóng nảy muốn mau thì việc không thành. Ham mê lợi nhỏ thì mất lợi lớn.
Bạn phải biết mình muốn gì thì mới đạt được nó.
Bốn bước dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục đích. Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ.